Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở

Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021đến năm 2025

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Ngày 04/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Lai Châu phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh được cải thiện, giữ vững và tăng dần xếp hạng chỉ số PAPI mỗi năm phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc so với năm trước và phấn đấu đến năm 2025 chỉ số PAPI của tỉnh đạt kết quả trong tốp trung bình cao của cả nước. Trong đó, đối với Chỉ số nội dung 4 - Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong những chỉ tiêu chính.

Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý. 

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. 

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý. 

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngày 19/11/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 962/TTr-NV3 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, cụ thể như sau:

Ngày 09/9/2021 Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 742/TTr - NV3 về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021. Cuộc thi này được triển khai thực hiện theo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nhằm triển khai thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, ngày 28/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2200/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020.

Ngày 16/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực PCTN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu. Theo Quyết định, 04 thủ tục hành chính được thay thế, cụ thể như sau:

304 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down