Liên kết ứng dụng

Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15

Luật giá số 16/2023/QH15

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí trongthực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CPngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnhLai Châu

Nghị quyết số 126/NQ-CP về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục các công trình, dự ánphảithu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình,dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh

457 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down