Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020).

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020).

Quy định mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của QH khóa XIV và Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL...

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020)

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP Ngày 28/02/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 (Có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020)

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về thực hiện NQ số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách,... hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)

Ngày 29/5/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận số 366/KL-TTr kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Ngày 08/5/2020, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã công bố Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTr ngày 28/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh về quản lý tài chính, ngân sách. Tham dự buổi công bố, có đồng chí Như Ngọc Cương - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 27/QĐ-TTr; Giám đốc Ban quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, kế toán Ban.

Ngày 12/4/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 193/TB-TTr về công khai kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 1358/UBND-TH ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc tiến hành thanh tra đột xuất đối với nội dung hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động ngành y tế.

Thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 12/6/2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016 – 2017. Thời gian thanh tra 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 12/6/2018 tại Sở Khoa học & Công nghệ, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Khoa học & công nghệ. Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên do đồng chí Bùi Thị Đào - Trưởng phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, thời kỳ thanh tra năm 2016 – 2017, thời gian thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Giám sát hoạt động đoàn thanh tra do đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thực hiện theo Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 19/4/2018 tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 195/QĐ-TTr ngày 11/4/2018 của Chánh thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý kinh tế cửa khẩu và quản lý tài chính; quản lý, sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng. Đoàn Thanh tra gồm 7 thành viên do Bà Ngô Thị Dung - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

67 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh
Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtra-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này