Liên kết ứng dụng

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Thông tư 03/2023/TT-BNV Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/ 2021 của Chính phủ

Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thông tư số 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí

Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương đến từng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023

Thông tư số 02/2023/TT-BXD Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc mở lớp và cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.

Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Ngày 10/10/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Thời hạn xác minh 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định. Ngày 27/10/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Công bố Quyết định số 89/QĐ-TTr theo quy định.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Chú trọng đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

I. Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 06/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Kết luận 10), Bộ Chính trị kết luận như sau:

Ngày 04/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Lai Châu phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh được cải thiện, giữ vững và tăng dần xếp hạng chỉ số PAPI mỗi năm phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc so với năm trước và phấn đấu đến năm 2025 chỉ số PAPI của tỉnh đạt kết quả trong tốp trung bình cao của cả nước. Trong đó, đối với Chỉ số nội dung 4 - Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong những chỉ tiêu chính.

Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý. 

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. 

186 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down