Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông tư số 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Thông tư số 07/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Lai Châu quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình

Thông tư số 82/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước...

Thông tư số 67/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanhnghiệp

Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nướcban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểmtoán nhà nước

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định số 89/2022/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc mở lớp và cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.

Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Ngày 10/10/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Thời hạn xác minh 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định. Ngày 27/10/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Công bố Quyết định số 89/QĐ-TTr theo quy định.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Chú trọng đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

I. Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 06/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Kết luận 10), Bộ Chính trị kết luận như sau:

Ngày 04/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Lai Châu phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh được cải thiện, giữ vững và tăng dần xếp hạng chỉ số PAPI mỗi năm phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc so với năm trước và phấn đấu đến năm 2025 chỉ số PAPI của tỉnh đạt kết quả trong tốp trung bình cao của cả nước. Trong đó, đối với Chỉ số nội dung 4 - Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong những chỉ tiêu chính.

Ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý. 

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. 

432 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down