Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 11/2022/QH15 Luật thanh tra 135 14/11/2022
2 55/2022/NĐ-CP Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 130 23/08/2022
3 193/QĐ-TTCP Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ 424 20/05/2022
4 194/QĐ-TTCP Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ 168 20/05/2022
5 02/QĐ-TTCP Về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Thanh tra Chính phủ năm 2021 28 05/01/2022
6 134/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN 1286 30/12/2021
7 07/2021/TT-TTCP Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 262 01/10/2021
8 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân 42 01/10/2021
9 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 244 01/10/2021
10 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 56 01/10/2021
11 03/2021/TT-TTCP Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. 96 30/09/2021
12 26/2021/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 1427 26/07/2021
13 04/2021/TT-BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP 4 21/06/2021
14 289/QĐ-TTCP Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Thanh tra Chính phủ năm 2020 100 26/05/2021
15 02/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 148 22/03/2021

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down