Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu năm 2021

Thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2020

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KNTC VÀ PCTN

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật nước CHXHVN năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020)

NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2020).

Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2919/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021. Với mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đạt 65,53 điểm (tương ứng 81,91%) xếp loại tốt và đứng thứ nhất trong số các đơn vị đặc thù có thang điểm chuẩn dưới 100. Tuy nhiên, qua phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: nội dung cải cách hành chính chưa được đánh giá, kiểm điểm thường xuyên trong các cuộc họp giao ban định kỳ; thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao có việc còn chậm; tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý chưa kịp thời; theo dõi, tiếp nhận thủ tục hành chính chưa đảm bảo theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo trên một số lĩnh vực còn chậm về thời gian hoặc chưa đảm bảo nội dung theo hướng dẫn.

     Ngày 07/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định số 361/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Với mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay. Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 1950/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Nhằm kịp thời cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 768/KH-TTr ngày 04/12/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

 

87 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh
Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtra-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này