Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021)

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020).

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020).

Quy định mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của QH khóa XIV và Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL...

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020)

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP Ngày 28/02/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 (Có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020)

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về thực hiện NQ số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách,... hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đạt 65,53 điểm (tương ứng 81,91%) xếp loại tốt và đứng thứ nhất trong số các đơn vị đặc thù có thang điểm chuẩn dưới 100. Tuy nhiên, qua phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: nội dung cải cách hành chính chưa được đánh giá, kiểm điểm thường xuyên trong các cuộc họp giao ban định kỳ; thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao có việc còn chậm; tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý chưa kịp thời; theo dõi, tiếp nhận thủ tục hành chính chưa đảm bảo theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo trên một số lĩnh vực còn chậm về thời gian hoặc chưa đảm bảo nội dung theo hướng dẫn.

     Ngày 07/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định số 361/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Với mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay. Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 1950/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Nhằm kịp thời cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 768/KH-TTr ngày 04/12/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

 

66 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh
Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtra-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này