Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Một số điểm mới của Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
(Ngày đăng :21/09/2020 11:13:10 SA)


(laichau.gov.vn) Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có hiệu lực từ ngày 25/11/2020).

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

- Bổ sung nhiệm vụ trình UBND cấp tỉnh:

+ Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho sở, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

+ Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

+ Bỏ quy định trình UBND tỉnh: Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó phòng các đơn vị thuộc sở; Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Việc quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Giám đốc Sở Nội vụ trình, trên cơ sở quy định khung của Chính phủ.

2. Bổ sung tiêu chí thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng, chi cục thuộc Sở, phòng thuộc chi cục

1) Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

+ Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở;

+ Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III”.

2) Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở khi:

+ Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

+ Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

3) Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở:

+ Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

+ Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực;

+ Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.

4) Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở:

+ Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục;

+ Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức.

3. Về số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc sở: Nghị định số 24/2014/NĐ-CP chỉ quy định về việc bổ nhiệm trưởng, phó phòng thuộc Sở, không quy định cụ thể số lượng cấp phó. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về số lượng phó phòng như sau:

1) Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

+ Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;

+ Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

2) Số lượng Phó Chánh Thanh tra sở:

+ Thanh tra sở có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Chánh Thanh tra;

+ Thanh tra sở có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.

3) Số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở:

+ Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng;

+ Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

4) Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở:

+ Phòng có dưới 07 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

+ Phòng có từ 07 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

4. Ngoài ra, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số sở, đối với cơ quan Thanh tra tỉnh, bổ sung chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về tiếp công dân./.

Thanh tra tỉnh đăng tải Nghị định số 107/2020/NĐ-CP tại đây:

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng Nghiệp vụ 4

,

Tin liên quan

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

LUẬT THANH NIÊN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) (01/12/2020 3:40:15 CH)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai(11/11/2020 10:17:19 SA)

Tin mới nhất

Thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(26/01/2021 3:09:45 CH)

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này