Liên kết ứng dụng

Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15

Luật giá số 16/2023/QH15

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí trongthực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CPngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnhLai Châu

Nghị quyết số 126/NQ-CP về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục các công trình, dự ánphảithu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình,dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Với mục đích tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra Kỳ họp; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tập trung tại thành phố Hà Nội. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phục vụ kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo khi có yêu cầu tiếp công dân và phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra Kỳ họp. 

Nhằm tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự trước, trong và sau tết. Ngày 21/01/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 55/TTr-NV2 về việc tổ chức tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ đúng theo quy định của pháp luật về lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29/7/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 2812/UBND-TH về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

Ngày 08/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm; một số vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh còn tồn đọng chậm được giải quyết; hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số cơ quan, địa phương chưa cao...

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 24/10/2019, Thanh tra tỉnh Lai Châu phối hợp với Trường cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ mở 02 lớp tập huấn công tác tiếp công, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách; thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho đội ngũ công chức thanh tra, công chức làm các tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan ngành dọc; công chức Đoàn thanh tra diện rộng.

283 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down