Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông tư số 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Thông tư số 07/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Lai Châu quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình

Thông tư số 82/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước...

Thông tư số 67/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanhnghiệp

Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nướcban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểmtoán nhà nước

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định số 89/2022/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ngày 01/11/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 826/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Tân Uyên. 

      Thực hiện Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022, ngày 20/7/2022 tại trụ sở UBND huyện Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và công chức giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Tân Uyên có đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn.

Sáng ngày 07/7/2022, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo một số thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố.

Ngày 05/4/2022, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tổ chức công bố Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4485/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 10/9/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải; việc quản lý, sử dụng ngân sách năm 2019 - 2020. Ngày 01/10/2021 tại Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định thanh tra, dự và chủ trì buổi công bố quyết định gồm có: ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh, cùng đoàn thanh tra theo quyết định số 95/QĐ-TTr, đại diện Sở Giao thông vận tải có ông Bùi Quang Vinh - Giám đốc sở cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở.

Chiều ngày 20/8/2021, tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 11/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn; việc quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí năm 2019, 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

427 Người đang Online

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down