Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2020).
(Ngày đăng :29/09/2020 9:15:01 SA)


(laichau.gov.vn)

Ngày 28/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định gồm có 5 Chương, 25 Điều, quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu khác của bộ, ngành, địa phương; cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch; đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Nghị định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương; Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 1950/UBND-NC, ngày 14/9/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phổ biến, quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc cập nhật dữ liệu của cơ quan đăng ký.

Thanh tra tỉnh cập nhật chi tiết nội dung của Nghi định tại đây:

Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Luật Cư trú năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú(08/07/2021 4:18:32 CH)

Tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh”.(06/07/2021 4:51:45 CH)

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội(22/06/2021 11:25:37 SA)

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp(18/05/2021 9:05:26 SA)

Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí(14/04/2021 1:51:46 CH)

Tin mới nhất

Luật Cư trú năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú(08/07/2021 4:18:32 CH)

Kế hoạch "Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lai Châu"(06/07/2021 10:48:39 SA)

Tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh”.(06/07/2021 4:51:45 CH)

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội(22/06/2021 11:25:37 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu(17/06/2021 3:14:39 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down