Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Kế hoạch thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
(Ngày đăng :15/03/2023 12:00:00 SA)


Thực hiện Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 28/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 15/3/2023 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-TTr về thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023.

 

Với mục đích rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra tỉnh xây dựng tham mưa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 nhằm phát hiện những nội dung không còn phù hợp với các văn bản mới được ban hành hoặc phát hiện những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật để kịp thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 

Yêu cầu của việc Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải tập hợp, Hệ thống hóa đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật và kết quả rà soát văn bản kỳ 2019 - 2023, xác định rõ đối tượng, nội dung và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện; bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện hệ thống hóa văn bản theo quy định, đảm bảo tuân thủ trình tự  theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa:tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Thanh tra tỉnh xây dựng tham mưa HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực trong Tập hệ thống hóa của kỳ hệ thống hóa trước 2014 - 2018 và các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá hiện tại 2019 - 2023 (từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2023, kể cả những văn bản mới ban hành cuối năm 2023 nhưng chưa có hiệu lực thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần).

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 197/KH-TTr

Tin liên quan

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down