Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
(Ngày đăng :01/03/2023 12:00:00 SA)


Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTCP ngày 30/12/2022 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-TTr ngày 10/2/2023 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành và tuân thủ pháp luật của đội ngũ công chức, người lao động của cơ quan Thanh tra tỉnh và Nhân dân.

Yêu cầu bám sát chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, điều hành Thanh tra Chính phủ và của tỉnh về công tác PBGDPL gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hoạt động tuyên truyền PBGDPL, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành Thanh tra, địa phương; bám sát đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đa dạng hóa hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn  kết  chặt  chẽ với  hoạt động  chuyển đổi  số,  từng bước đổi  mới  công  tác PBGDPL. 

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 90/KH-TTr 

Tin liên quan

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down