Trang chủ Tin tức Tiếp Công dân, Khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :24/06/2020 9:31:20 SA)


Ngày 08/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm; một số vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh còn tồn đọng chậm được giải quyết; hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số cơ quan, địa phương chưa cao...

       Theo Công điện, để đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả và đúng quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

        1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quy định số 20-QĐi/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 23/10/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        2. Nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân thường xuyên theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ, đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời đúng quy định ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; tập trung phối hợp xử lý kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị. Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở trụ sở các cơ quan Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương cử lãnh đạo và Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp công dân, vận động, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương; Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2237/KH-UBND ngày 09/10/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

       3. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; quá trình giải quyết phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức tốt việc đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại; Thường xuyên tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả rà soát phải lập kế hoạch cụ thể, có biện pháp tích cực để giải quyết từng vụ việc. Những vụ việc có khó khăn vướng mắc, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành về chính sách, chế độ phải chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất phương án giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp; tổ chức thực hiện triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm (nếu có).

       4. Tổ chức theo Kế hoạch công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

       5. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng, nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương để tham mưu, phối hợp với chính quyền cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

       6. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này. Ðịnh kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời./.

                                                                              Phòng NV4

                                                                                           

 

,

Tin liên quan

Tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.(25/01/2022 9:11:00 SA)

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu.(23/08/2021 2:23:15 CH)

Quyết định phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Lai Châu(18/03/2021 4:35:12 CH)

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(03/12/2020 3:50:36 CH)

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/06/2020 9:30:30 SA)

Tin mới nhất

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 3:01:24 CH)

Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các CT MTQG, giữa các CT MTQG và các CT, dự án khác GĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 2:54:09 CH)

Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025(03/10/2022 2:58:47 CH)

Tuyên tuyền, phổ biến Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(03/10/2022 2:43:51 CH)

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu(03/10/2022 2:25:01 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down