Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Tiếp Công dân, Khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
(Ngày đăng :26/10/2022 2:17:32 CH)


Với mục đích tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra Kỳ họp; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tập trung tại thành phố Hà Nội. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phục vụ kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo khi có yêu cầu tiếp công dân và phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra Kỳ họp. 

Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3962/KH-UBND về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Tiếp công dân tỉnh
- Trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa điểm khác khi có yêu cầu trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người trước cổng trụ sở các cơ quan hành chính của tỉnh; phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương, các bộ, ngành Trung ương để nắm tình hình công dân trên địa bàn tỉnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan Trung ương, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.
- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương nơi có công dân, đoàn đông người khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương và tỉnh để vận động, giải thích và thuyết phục công dân, đoàn đông người trở về địa phương hoặc địa điểm tiếp công dân để tiếp theo quy định.
- Tham mưu xử lý, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; đặc biệt đối với các vụ việc đông người, phức tạp, bức xúc cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị để đề xuất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm.
 2. Thanh tra tỉnh
- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa điểm khác khi có yêu cầu nhằm phục vụ tốt việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh và các vụ việc phát sinh trong thời gian diễn ra Kỳ họp.
- Chủ động phối hợp với Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để nắm chắc tình hình công dân tại địa phương tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương. Kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, Tổ công tác theo Quyết định số 369/QĐ-UBND 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý khi có vụ việc phát sinh.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các địa phương đang có hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng”.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.
3. Công an tỉnh
- Chỉ đạo cơ quan Công an các huyện, thành phố rà soát, nắm tình hình diễn biến khiếu kiện ở địa phương, thông báo kịp thời để Trụ sở tiếp công dân tỉnh chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân. Trên cơ sở đó có phương án bố trí lực lượng ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội; duy trì, đảm bảo an ninh, trật tự tại các buổi tiếp công dân khi có yêu cầu.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thu thập, củng cố chứng cứ lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể và công dân, ảnh hưởng đến công tác hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và các đồng chí lãnh đạo các cấp.
- Thông báo cho các địa phương có công dân thường xuyên tập trung tại các cơ quan Trung ương, nhà riêng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước để có biện pháp phối hợp giải thích, vận động công dân trở về địa phương.
 4. Các sở, ban, ngành tỉnh
- Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; phân công Lãnh đạo, công chức trực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và các vụ việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi có yêu cầu.
- Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các khiếu kiện có thể phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình quản lý, báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh khi có vụ việc phức tạp để chỉ đạo giải quyết kịp thời; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.
5. UBND các huyện, thành phố
- Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; phân công Lãnh đạo, công chức trực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; tăng cường công tác đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh từ cơ sở.
- Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết; tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định, kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt khiếu kiện; phối hợp với Ủy ban MTTQ trong công tác tuyên truyền, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để tăng sự đồng thuận của Nhân dân.
- Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân; lập danh sách theo dõi các đoàn khiếu kiện đông người và công dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn để phân loại, có phương án xử lý, đối thoại, không để phát sinh “điểm nóng”. Dự báo tình hình công dân của địa phương có khả năng thực hiện việc khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp, kịp thời thông tin, trao đổi, báo cáo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh khi có vụ việc phát sinh và cử người có thẩm quyền tham gia tiếp công dân, bố trí phương tiện để người dân trở về địa phương.
- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức hòa giải các mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện ngay từ cơ sở./.

Tin liên quan

Tăng cường công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(26/10/2022 11:26:45 SA)

Tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.(25/01/2022 9:11:00 SA)

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu.(23/08/2021 2:23:15 CH)

Quyết định phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Lai Châu(18/03/2021 4:35:12 CH)

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(03/12/2020 3:50:36 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down