Trang chủ Tin tức Thanh tra

Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp nhà nước
(Ngày đăng :21/01/2022 12:00:00 SA)


Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4485/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: về công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN; kiện toàn tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN; thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN; phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và DNNN đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và hằng năm thực hiện hoặc lồng ghép với chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện, như sau:

- Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong kê hoạch; tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ triển khai và sơ kết, tổng kết Đề án. Rà soát, xử lý chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động giám sát, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với DNNN.

- Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN; báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ giám sát DNNN rà soát.

- Sở Tài chính tham mưu thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN do UBND tỉnh thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong DNNN. Công khai kịp thời, đầy đủ thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN theo quy định của pháp luật (trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước). Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN./.

Tin liên quan

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022(07/07/2022 4:23:31 CH)

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023(13/06/2022 4:15:09 CH)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(06/04/2022 3:08:29 CH)

Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp nhà nước (21/01/2022 9:20:56 SA)

Tin mới nhất

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 3:01:24 CH)

Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các CT MTQG, giữa các CT MTQG và các CT, dự án khác GĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 2:54:09 CH)

Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025(03/10/2022 2:58:47 CH)

Tuyên tuyền, phổ biến Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(03/10/2022 2:43:51 CH)

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu(03/10/2022 2:25:01 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down