Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” của Thủ tướng Chính phủ
(Ngày đăng :04/05/2022 4:05:14 CH)


Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. 

Ngày 29/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1414/UBND-TH về việc triển khai Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình biết và thực hiện.

2. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

3. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án.

Thanh tra tỉnh đăng tải nội dung chi tiết của Quyết định phê duyệt Đề án tại đây:

Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Tin liên quan

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)(28/09/2022 9:49:33 SA)

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(18/08/2022 11:17:04 SA)

THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC CÔNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025.(29/07/2022 10:16:58 SA)

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022(21/07/2022 1:38:56 CH)

Tin mới nhất

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 3:01:24 CH)

Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các CT MTQG, giữa các CT MTQG và các CT, dự án khác GĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 2:54:09 CH)

Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025(03/10/2022 2:58:47 CH)

Tuyên tuyền, phổ biến Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(03/10/2022 2:43:51 CH)

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu(03/10/2022 2:25:01 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down