Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :27/01/2022 9:34:05 SA)


Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ngày 24/01/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-TTr về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022: về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; công tác tham mưu quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt để phòng ngừa tham nhũng; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng).

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 60/KH-TTr.

Tin liên quan

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)(28/09/2022 9:49:33 SA)

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(18/08/2022 11:17:04 SA)

THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC CÔNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025.(29/07/2022 10:16:58 SA)

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022(21/07/2022 1:38:56 CH)

Tin mới nhất

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 3:01:24 CH)

Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các CT MTQG, giữa các CT MTQG và các CT, dự án khác GĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(04/10/2022 2:54:09 CH)

Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025(03/10/2022 2:58:47 CH)

Tuyên tuyền, phổ biến Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(03/10/2022 2:43:51 CH)

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu(03/10/2022 2:25:01 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down