Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Thanh tra

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
(Ngày đăng :07/07/2022 4:24:25 CH)


Sáng ngày 07/7/2022, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo một số thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả chủ yếu trên các mặt công tác: Toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489 ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 158.824 lượt người, với 126.145 vụ việc, trong đó có 1.417 đoàn đông người; tiếp nhận 186.824 đơn các loại, đã xử lý 175.493 đơn, trong đó có 151.036 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 80,8% tổng số đơn đã xử lý, qua xử lý có 22.589 đơn khiếu nại, 9.078 đơn tố cáo, 119.369 đơn kiến nghị, phản ánh, 10.452 vụ việc khiếu nại, 3.289 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền: đã giải quyết 9.865/13.741 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%; thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 3,4 tỷ đồng, 1,6 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 16,9 tỷ đồng, 3,3 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân; kiến nghị xử lý 279 người (trong đó có 231 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ, 14 đối tượng (có 10 cán bộ, công chức).

Về công tác phòng chống tham mhũng: ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại 4.538 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện 67 đơn vị vi phạm; tiến hành 1.767 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 139 vụ việc vi phạm, 242 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 71,1 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 3.782 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 47 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập: 316.796 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 1.601 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 3.461 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, có 22 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người. Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua hoạt động kiểm tra nội bộ, hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 30 vụ việc, 40 người có liên quan đến hành vi tham nhũng.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch kiểm tra năm 2022; tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và triển khai thực hiện tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham mưu, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ Tư và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời trao đổi, đề xuất kiến nghị tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cụ thể như: xử lý chồng chéo, trùng lắp giữa kế hoạch thanh tra với kiểm toán, thanh tra bộ ngành trung ương, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định cụ thể hơn việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, tính pháp lý của báo cáo kết quả thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, chế tài xử lý sau thanh tra; bồi dưỡng kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tiếp dân, công tác phối hợp xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; xây dựng quy trình, thủ tục hướng dẫn kiểm soát tài sản thu nhập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận những kết quả đạt được của toàn ngành trong thời gian qua, đã tập trung hoàn thành tốt các lĩnh vực thanh, kiểm tra; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xây dựng lực lượng, đồng thời đồng chí yêu cầu toàn ngành tập trung khắc phục hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra và nhấn mạnh, chỉ đạo nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ công tác thanh tra được được giao, chủ động trong việc nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc phức tạp; rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, đông người, phức tạp. Đồng chí cũng yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đôn đốc các ngành làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần chuyển ngay cơ quan điều tra; xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Tiếp tục hoàn thành việc xây dựng thể chế của ngành, sửa đổi Luật Thanh tra, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Tin liên quan

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023(10/01/2023 9:28:48 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Uyên(09/11/2022 4:01:27 CH)

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYÊN TÂN UYÊN.(22/07/2022 11:12:00 SA)

NGÀNH THANH TRA SƠ KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022(07/07/2022 4:23:31 CH)

Đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023(13/06/2022 4:15:09 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down