Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC CÔNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025.
(Ngày đăng :29/07/2022 10:26:12 SA)


Ngày 04/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Lai Châu phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh được cải thiện, giữ vững và tăng dần xếp hạng chỉ số PAPI mỗi năm phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc so với năm trước và phấn đấu đến năm 2025 chỉ số PAPI của tỉnh đạt kết quả trong tốp trung bình cao của cả nước. Trong đó, đối với Chỉ số nội dung 4 - Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong những chỉ tiêu chính.

Theo đó, ngày 27/7/2022 Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 540/KH-TTr thực hiện kiểm soát tham nhũng trong khu vực công giai đoạn 2022 - 2025, ngành Thanh tra quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thông qua tăng cường công tác truyền thông và thực hiện đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát tham nhũng khu vực công với những nội dung sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Về nội dung thực hiện: tích cực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền; Kiểm soát tham nhũng trong ứng dụng công nghệ thông tin; Công bằng trong tuyển dụng vào cơ quan nhà nước; Quyết tâm chống tham nhũng.

Nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 540/KH-TTr 

Tin liên quan

THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC CÔNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025.(29/07/2022 10:16:58 SA)

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022(21/07/2022 1:38:56 CH)

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” của Thủ tướng Chính phủ (04/05/2022 2:29:05 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lai Châu(27/01/2022 9:32:13 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.(21/01/2022 10:03:35 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down