Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :28/10/2022 8:32:07 SA)


Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Chú trọng đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn nhận thức sâu sắc và xác định rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm nên đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện, yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, đã tổ chức 10 hội nghị với 630 lượt người, 984 buổi cho 51.805 lượt người, 56 cuộc họp với 1.191 lượt công chức, trên hệ thống loa truyền thanh với 47 tin, bài.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị như: ban hành văn bản thông báo, niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc hoặc đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định. Tăng cường việc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân. Thường xuyên đối thoại, lấy ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về những quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia góp ý vào phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đến nay tổng số thủ tục hành chính công được áp dụng là 1.958 thủ tục, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lai Châu năm 2021 đạt 86,69 điểm xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh 87,14% trên tổng giá trị thanh toán qua ngân hàng.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên xây dựng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, quy tắc ứng xử. Thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN; tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật theo quy định.

Để công tác PCTN ngày càng hiệu quả đi vào chiều sâu, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm thực hiện tốt việc tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023(17/01/2023 11:20:49 SA)

Lai Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập(14/11/2022 10:09:26 SA)

Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022(28/10/2022 3:46:58 CH)

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(28/10/2022 8:10:48 SA)

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG(28/09/2022 9:47:09 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down