Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
(Ngày đăng :06/04/2022 2:42:16 CH)


Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1029/UBND-KSTT về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn để tập trung, quyết liệt, đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2022; ưu tiên dành nguồn lực về tài chính, con người cho công tác CCHC với quan điểm đầu tư cho CCHC là đầu tư cho sự phát triển.

2. Tập trung rà soát, cắt giảm TTHC rà soát quy trình, quy định, tiêu chí về TTHC trong các cấp, các ngành, nội bộ cơ quan, loại bỏ (hoặc đề xuất loại bỏ) những quy định không cần thiết để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các cơ quan; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp gắn với nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức; tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 1379/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm sự phù hợp với quy định của Chính phủ; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số18-NQ/TWvà Nghị quyết số19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương khóa XII để vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vừa nâng cao năng lực, hiệu quả, điều hành, thực hiện công vụ, xác định chức năng, quyền hạn của các cấp, các ngành để tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, đặc biệt là giảm các khâu trung gian, kiên quyết loại bỏ khâu trung gian không thực sự cần thiết; phân định rõ một việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị, cá nhân làm, chịu trách nhiệm theo hướng cơ quan, đơn vị, cá nhân nào làm tốt thì phân công cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đó thực hiện; phải căn cứ vào vị trí việc làm để mô tả công việc cần thực hiện, làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Đẩy mạnh cơ chế tự chủ, khuyến khích các đơn vị nâng cao mức tự chủ về tài chính để đảm bảo tính ổn định và phát triển; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo hướng tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên và chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện.

 4. Quan tâm, đầu tư thỏa đáng để đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tập trung triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp hiệu quả giữa hình thức làm việc trực tuyến và trực tiếp; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm TTHC để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí.

5. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tăng cường kiểm tra công vụ, việcthực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷluật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền công vụ.

6. Huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác CCHC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, thực hiện các hình thức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp về CCHC cho phù hợp với đặc điểm tình hình, nguồn lực hiện có; khuyến khích tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, xây dựng vào công tác CCHC./.

Tin liên quan

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu(30/06/2022 9:54:53 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.(06/04/2022 2:41:54 CH)

Kế hoạch nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2022 của Thanh tra tỉnh(25/03/2022 9:38:49 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra tỉnh Lai Châu năm 2022(23/03/2022 4:39:13 CH)

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Thanh tra tỉnh năm 2022(23/03/2022 4:42:55 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down