Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
(Ngày đăng :16/11/2022 2:08:37 CH)


Ngày 15/11/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 879/KH-TTr về cải cách hành chính năm 2023. Theo đó Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra năm 2023 như sau:

1. Cải cách thể chế

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do cơ quan tham mưu xây dựng, ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, tham mưu ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, công khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được rà soát theo kế hoạch hằng năm theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho công dân, tổ chức, không phát sinh thêm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính.

- 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo trước và đúng thời hạn quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo không bỏ sót, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao vai trò quản lý nhà nước của cơ quan thanh tra trên các lĩnh vực.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại công chức, người lao động đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và gắn với trách nhiệm của trưởng các phòng nghiệp vụ, chuyên môn trong việc nhận xét, đánh giá và đề xuất mức xếp loại.

5. Cải cách tài chính công

Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, phục vụ có hiệu quả người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng theo kế hoạch năm 2023.

- 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, thông tin, văn bản, bảo đảm an toàn thông tin.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 879/KH-TTr.

Tin liên quan

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 8:26:36 SA)

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 9:15:08 SA)

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023(16/11/2022 2:02:41 CH)

Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu (18/08/2022 11:25:45 SA)

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu(18/08/2022 10:11:00 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down