Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Thanh tra tỉnh
(Ngày đăng :02/03/2023 12:00:00 SA)


Ngày 10/02/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-TTr về tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Theo đó, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục và đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền qua Zalo, Trang thông tin của cơ quan, các hội nghị, cuộc họp giao ban của cơ quan, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể… nhằm lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác CCHC, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Nội dung trọng tâm tuyên truyền CCHC năm 2023: Nghị quyết số 76/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủban hành tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 25/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày 20/9/2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 4761/KH-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châuban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; về các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC, các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC; về các nội dung, quy định của pháp luật quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của công chức trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình CCHC; tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 89/KH-TTr

Tin liên quan

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 8:26:36 SA)

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 9:15:08 SA)

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023(16/11/2022 2:02:41 CH)

Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu (18/08/2022 11:25:45 SA)

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu(18/08/2022 10:11:00 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down