Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Kế hoạch nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2022 của Thanh tra tỉnh
(Ngày đăng :25/03/2022 9:39:00 SA)


Ngày 18/02/2022 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-TTr về công tác pháp chế năm 2022, Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm cần thực hiện năm 2022 như sau:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền để trình HĐND, UBND tỉnh ban hành.

2. Công tác rà soát văn bản QPPL: rà soát văn bản QPPL do cơ quan tham mưu xây dựng.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: thường xuyên, kịp thời quán triệt các văn bản QPPL mới ban hành nói chung và các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đến công chức, người lao động trong cơ quan thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành và Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

4. Công tác bồi thường của Nhà nước: thực hiện công tác giải quyết bồi thường của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (nếu có) theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: ban hành kế hoạch và thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 04/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghi định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo kế hoạch của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch đã ban hành, gắn việc kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

7. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng (nếu có): tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi, lĩnh vực QLNN của Thanh tra tỉnh; chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia tố tụng (nếu có), theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin liên quan, kịp thời tham mưu, đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết.

8. Công tác kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng; bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất: rà soát, phân công phòng chuyên môn và bố trí công chức tham mưu thực hiện công tác pháp chế; cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bố trí đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 123/KH-TTr

Tin liên quan

Tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu(30/06/2022 9:54:53 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.(06/04/2022 2:41:54 CH)

Kế hoạch nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2022 của Thanh tra tỉnh(25/03/2022 9:38:49 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra tỉnh Lai Châu năm 2022(23/03/2022 4:39:13 CH)

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Thanh tra tỉnh năm 2022(23/03/2022 4:42:55 CH)

Tin mới nhất

Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục NSNN(12/08/2022 4:45:56 CH)

Tuyên truyền phổ biến VIDEO một số nội dung cơ bản của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước(12/08/2022 4:48:12 CH)

Thông tư số 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/08/2022 3:59:43 CH)

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của hai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 10/2022/TT-BKHĐT(11/08/2022 3:48:42 CH)

Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ(09/08/2022 11:24:30 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down