Liên kết ứng dụng

Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh
(Ngày đăng :01/03/2023 12:00:00 SA)


Ngày 09/02/2022 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-TTr về công tác pháp chế năm 2023, Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm cần thực hiện năm 2023 như sau:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền để trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo Chương trình công tác của Ủy ban nhân dântỉnh năm 2023; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng trong việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do phòng chuyên môn soạn thảo trước khi trình Chánh Thanh tra xem xét, quyết định để đề nghị Sở Tư pháp thẩm định; Tham gia góp ý đối vớidự thảo văn bản quy phạm pháp luậtdo các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến.

2. Công tác rà soát văn bản QPPL: rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nướcvà văn bản do cơ quan tham mưu xây dựng; tổng hợp, báo cáo kết quả về rà soát văn bản quy phạmpháp luậttheo quy định.

3. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật (nếu có) theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được ban hành; thường xuyên, kịp thời quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến công chức, người lao động trong cơ quan thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành và Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

5. Công tác bồi thường của Nhà nước: Thực hiện công tác giải quyếtbồi thường của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(nếu có) theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thườngnhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

6. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm2023 trong phạm vi, lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được ban hành theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TTBTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và theo kế hoạch của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

7. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng (nếu có): tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi, lĩnh vực QLNN của Thanh tra tỉnh; chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia tố tụng (nếu có), theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin liên quan, kịp thời tham mưu, đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết.

8. Công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng: rà soát, phân công phòng chuyên môn và bố trí công chức tham mưu thực hiện công tác pháp chế; đề xuất cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch số 86/KH-TTr

Tin liên quan

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 8:26:36 SA)

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh(23/03/2023 9:15:08 SA)

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023(16/11/2022 2:02:41 CH)

Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu (18/08/2022 11:25:45 SA)

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu(18/08/2022 10:11:00 SA)

Tin mới nhất

Thông tư số 21/2023/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025(23/05/2023 9:50:26 SA)

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(23/05/2023 8:16:18 SA)

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII(17/05/2023 8:46:27 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin CSDL quốc gia về CBCC trong các cơ quan nhà nước(17/05/2023 8:32:57 SA)

Thông tư 04/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu(17/05/2023 8:24:47 SA)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down