Trang chủ Tin tức Cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021
(Ngày đăng :14/12/2020 4:35:49 CH)


(laichau.gov.vn) Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2919/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021. Với mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế.

Các mục tiêu chủ yếu đặt ra năm 2021 cụ thể như sau:

- 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung cải cách hành chính của tỉnh.

- Tối thiểu 30% số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2021; 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính.

- Trên 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp, công khai 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh (SIPAS) và của các sở, ngành, huyện, thành phố đạt trên 85%.

- 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã phải theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác cải cách hành chính, chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Thanh tra tỉnh cập nhật chi tiết nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND tỉnh tại đây:

Kế hoạch 2919/KH-UBND ngày 14/12/2020.

Phòng Nghiệp vụ 4

Tin liên quan

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Thanh tra tỉnh Lai Châu (25/09/2020 10:30:10 SA)

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020(19/08/2020 8:57:22 SA)

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu(14/04/2020 11:47:20 SA)

Tin mới nhất

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức(18/12/2020 3:23:19 CH)

Một số điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức(18/12/2020 11:05:02 SA)

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu(15/12/2020 3:53:02 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021(14/12/2020 4:11:45 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/12/2020 9:20:17 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này