Liên kết ứng dụng

Trang chủ Giới thiệu Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :13/09/2021 12:00:00 SA)

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

Chánh thanh tra: Nguyễn Thanh Trì

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên Chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.686

- Email: trint.ttt@laichau.gov.vn

* Lĩnh vực phụ trách:

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật,Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh và của ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu. Là chủ tài khoản của Thanh tra tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, lĩnh vực: Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; cải cách hành chính;công tác tài chính; công tác thanh tra và thanh tra lại; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong nội bộ cơ quan.

- Đại diện cơ quan phát ngôn với các cơ quan báo chí; chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tham dự sinh hoạt với Đảng ủy xã Mường Mô huyện Nậm Nhùn theo chỉ đạo phân công của Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổng Thanh tra Chính phủ giao và ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Ký các văn bản của Thanh tra tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh (quý, 6 tháng, 09 tháng, năm, chuyên đề) và các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động: Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo:

+ Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

+ Thành viên Hội đồng xét bổ nhiệm ngạch thanh tra.

+ Thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.

- Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo, tổ công tác khác.

 

 

 

 

Phó Chánh thanh tra:  Lò Văn Nhung

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch: Thanh tra viên chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.909

- Email: nhunglv.ttt@laichau.gov.vn

 

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lao động Thương binh xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Ban dân tộc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;Uỷ ban nhân dân các huyện: Tân Uyên, Than Uyên,Tam Đường; các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh thành lập có trụ sở chính đóng trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo và thực hiện các cuộc thanh tra, xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Chánh thanh tra tỉnh; chỉ đạo thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chánh Thanh tra tỉnh, khi được giao; chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, công tác tự vệ tại Thanh tra tỉnh.Thừa ủy quyền số 1 của chủ tài khoản.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản khác khi được Chánh Thanh tra giao. Kiểm duyệt các văn bản do phòng phụ trách tham mưu, trước khi trình Chánh thanh tra ký ban hành.

 - Phụ trách Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, chỉ đạo thực hiện quy chế, chương trình phối hợp với các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội nông dân tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công; điều hành công việc thay Chánh Thanh tra khi được ủy quyền.

 

 

 

 Phó Chánh thanh tra:  Vũ Văn Quý 

 

 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch: Thanh tra viên chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.383

- Email: quyvv.ttt@laichau.gov.vn

 

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Giúp Chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin truyền thông, Ban Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Uỷban nhân dân các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè và các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh thành lập có trụ sở chính đóng trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo, thực hiện Đề tài “cải thiện chỉ số chi phí không chính thức” do Thanh tra tỉnh chủ trì; phụ trách công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác dân chủ; chỉ đạo hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử cơ quan. Chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh.

- Chỉ đạo và thực hiện các cuộc thanh tra, xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và các văn bản khác khi được Chánh Thanh tra giao. Kiểm duyệt các văn bản do phòng phụ trách tham mưu, trước khi trình Chánh thanh tra ký ban hành.Thừa ủy quyền số 2 của chủ tài khoản.

- Phụ trách Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra phân công; điều hành công việc thay Chánh thanh tra khi được ủy quyền.

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra: Vũ Đình Giang 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên Chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3876.668

- Email: giangvd.ttt@laichau.gov.vn

 * Lĩnh vực phụ trách:

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp; văn thư lưu trữ; quản trị hành chính; xử lý văn bản đến Thanh tra tỉnh; công tác thanh niên.

- Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Ngoại vụ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Uỷ ban nhân dân các huyện: Thành phố Lai Châu, Phong Thổ, Sìn Hồ, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh thành lập có trụ sở chính đóng trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo và thực hiện các cuộc thanh tra, xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ lĩnh vực Chánh thanh tra phụ trách), các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và các văn bản khác khi được Chánh Thanh tra giao. Kiểm duyệt các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác cải cách hành chính trước khi trình Chánh Thanh tra tỉnh ký ban hành.

- Phụ trách Văn phòng Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công; điều hành công việc thay Chánh Thanh tra khi được ủy quyền.

 

II. CÁC PHÒNG  CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng:

Cơ cấu lãnh đạo

    

          

 

 Chánh Văn phòng: Đoàn Nam Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên Chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.929

- Email: thaidn.ttt@laichau.gov.vn                     

  Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hằng       

Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.929

- Email: hangnt.ttt@laichau.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, dân vận chính quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên, chương trình, kế hoạch công tác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, phống tham nhũng của Thanh tra tỉnh.

2.2. Dự thảo quy hoạch, các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm. Đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, phống tham nhũng sau khi được phê duyệt.

2.3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng hàng năm. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất theo chỉ đạo của tỉnh, Thanh tra Chính phủ. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến hoạt động của cơ quan, của ngành.

2.4. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của lãnh đạo, hội nghị sơ, tổng kết của Thanh tra tỉnh, của ngành; ghi chép nội dung cuộc họp giao ban, hội nghị của cơ quan và ngành, thông báo kết luận nội dung cuộc họp. Xây dựng chương trình lịch công tác hàng tuần, hàng tháng của cơ quan. Theo dõi, đôn đốc các phòng và công chức trong cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan, của ngành.

2.5. Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ về thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra; thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức đối với thanh tra sở thanh tra cấp huyện; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động các chức danh thanh tra, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huyện.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, các biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cho công chức cơ quan, công khai và quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

2.7. Quản lý và hướng dẫn các phòng thực hiện công tác lưu trữ; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các trang thiết bị làm việc của cơ quan theo quy định của pháp luật.

2.8. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề tài sáng kiến, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. Quản lý Trang thông tin điện tử của cơ quan; phần mềm Hồ sơ công việc, phần mềm Quản lý công chức.

2.9. Chủ trì phối hợp với các phòng thực hiện công tác lễ tân, ngoại giao của cơ quan; phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, điều hành của cơ quan. Là đầu mối quan hệ, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài Thanh tra tỉnh;

2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; nắm tình hình dư luận xã hội liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành.

2.11.Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

 

Cơ cấu lãnh đạo

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Ngô Thị Dung

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên 

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.939

- Email: dungnt.ttt@laichau.gov.vn              

 

 

 Phó  Trưởng phòng: Nguyễn Văn Mạnh

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên Chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.939

- Email: manhnv.ttt@laichau.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra theo quy định của pháp luật. Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Y tế, Thông tin truyền thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông; UBND các huyện: Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Thành phố Lai Châu; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh thành lập có trụ sở chính đóng trên địa bàn quản lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác chỉ đạo về công tác thanh tra thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, xử lý chồng chéo kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; tổng hợp chương trình, kế hoạch thanh tra trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và giải quyết khiếu, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra; thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra.

2.4. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huyện. Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra sở, cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được giao.

2.5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thanh tra theo quy định (bao gồm cả kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định của tỉnh, Thanh tra Chính phủ).

2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

 

Cơ cấu lãnh đạo

 

    

Trưởng phòng: Mai Ngọc Thành

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên 

- Điện thoại cơ quan:0213.3798.838 

- Email: thanhmn.ttt@laichau.gov.vn                                                                          

Phó Trưởng phòng: Phan Anh Dũng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 - Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên 

- Điện thoại cơ quan: 0213.3798.838

- Email: dungpv.ttt@laichau.gov.vn                                                                                      

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Lao động Thương binh xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ban dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; UBND các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh thành lập có trụ sở chính đóng trên địa bàn quản lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác chỉ đạo về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

2.2. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và giải quyết khiếu, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Thanh tra tỉnh; quản lý, sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.4. Xem xét, xác minh, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì tham mưu với Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định.

2.5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2.6. Chủ trì thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân; Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Chương trình phối hợp của Ủy ban mặt trật tổ quốc tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

2.7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

4. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng 

 

Cơ cấu lãnh đạo

 

   

Trưởng phòng: Nguyễn Cao Nguyên    

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Ngạch Thanh tra:  

- Điện thoại cơ quan: 0213.3877.735

- Email: nguyennc.ttt@laichau.gov.vn  

Phó Trưởng phòng: Lê Tiến Dũng  

Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3877.735

- Email: dunglt.ttt@laichau.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: 

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

2.2. Xây dựng kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng hàng năm, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

2.3. Phối hợp với cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

2.4. Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong toàn tỉnh theo quy định.

2.5. Kiểm tra, giám sát nội bộ Thanh tra tỉnh nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.6. Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, phống tham nhũng.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2.8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ và đột xuất theo quy định.

2.9. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

5. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

 

Cơ cấu lãnh đạo

 

 

Trưởng phòng: Đỗ Văn Tám

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên Chính

- Điện thoại cơ quan: 0213.3899.166

- Email: tamdv.ttt@laichau.gov.vn

 

 

  

    Phó Trưởng phòng: Hoàng Sơn Hải

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngạch Thanh tra: Thanh tra viên 

- Điện thoại cơ quan: 0213.3899.166

- Email: haihs.ttt@laichau.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Thực hiện giám sát hoạt động các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh theo Quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra; xem xét, kiểm tra làm rõ nội dung tố cáo hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra soạn thảo; nghiên cứu, đề xuất kiểm tra làm rõ những nội dung Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh thực hiện có dấu hiệu thiếu tính chính xác, hợp pháp.

2.3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với những vụ việc do Thanh tra tỉnh thực hiện; tổng hợp kết quả việc thực hiện các kết luận, quyết định về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra số 01- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương chỉ ra trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 118-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.4. Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bồi thường của Nhà nước; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng đối với các vụ việc của Thanh tra tỉnh khi bị khiếu nại hoặc khởi kiện.

2.5. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ cơ quan. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ sơ kết, tổng kết pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện Quy chế phối hợp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy chế phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác tiếp nhận, quản lý và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với VKSND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với TAND tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2.7. Rà soát, kiểm tra hồ sơ các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo do Thanh tra tỉnh thực hiện.

2.8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2.9. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

Tin mới nhất

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu(08/06/2023 8:28:27 SA)

Tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” của Trung tâm Internet Việt nam(31/05/2023 2:46:51 CH)

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử(28/05/2023 3:39:51 CH)

Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 17/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu(28/05/2023 4:01:56 CH)

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ(28/05/2023 3:49:58 CH)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down