Thông tư số 19/2022/TT-BTC, ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông tư số 03/2022/TT-BNV, ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025

Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật bảo vệ môi trường

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022.

Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại

Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

298 Người đang Online

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 07 - 08/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị quán triệt có các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

...

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down