Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Tuyên truyền, phổ biến 05 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và mức vốn đối ứng của NSĐP thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và mức vốn đối ứng từ NSĐP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 44/2022/TT-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Thông tư 33/2022/TT-BTC, ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thông tư 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQL chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN.

308 Người đang Online

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 07 - 08/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị quán triệt có các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

...

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh

Điện thoại: 0231.3798.929

Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn: http://thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này

Đăng nhập

top
down