Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Một số điểm mới về thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
(Ngày đăng :24/11/2017 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn) Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Nghị định quy định một số điểm mới cụ thể như sau:

1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2), bổ sung đối tượng là gia đình.

2. Nguyên tắc khen thưởng (Điều 3), bổ sung, làm rõ một số điểm như: Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian (Nghị định 65 giảm 03 năm) so với quy định chung.

3. Hình thức thi đua (Điều 4), làm rõ hình thức tổ chức thi đua gồm có 2 hình thức tổ chức thi đua là thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt (chuyên đề).

4. Nội dung tổ chức phong trào thi đua và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua Điều 5,6,7,8: Phát hiện, lựa chọn đối tượng có thành tích để khen theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng và tạo điều kiện để tập thể, cá nhân được khen cấp Nhà nước báo cáo, phổ biến kinh nghiệm; Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng TĐKT Trung ương (Nghị định 42 quy định Ban TĐKT Trung ương) có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

5. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua (Điều 9), bổ sung làm rõ khái niệm liên quan sáng kiến theo Luật TĐKT: Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi nhất định (đây là điểm mới khác với Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ Ban hành Điều lệ Sáng kiến), đồng thời quy định thẩm quyền công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu cấp tỉnh xem xét, công nhận; Quy định tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

6. Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ (Điều 11), quy định rõ đối tượng tặng Cờ thi đua của Chính phủ là các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

7. Danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh (Điều 12), điểm mới là việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất để tặng Cờ thi đua phải thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các cụm, khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức.

8. Hình thức khen thưởng (Điều 13), bổ sung, quy định rõ khái niệm thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc đột xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng…, theo đó mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp trình khen thưởng căn cứ theo quy định xem xét, đánh giá, công nhận (Khoản 1 Điều 13); Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất: Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm; Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực được khu vực hoặc thế giới ghi nhận (Khoản 3 Điều 13).

9. Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng đối với Huân chương, có một số điểm mới như:

+ Đối với Huân chương Độc lập hạng nhất (Điều 16), sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm số lượng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với tập thể (Điểm a Khoản 2), theo đó, trong thời gian đó có 03 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" (Nghị định 65 là 4 cờ) và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" hoặc có 03 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" (Nghị định 65 là 4 cờ) và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh;

+ Huân chương Độc lập hạng nhì (Điều 17), sửa đổi, bổ sung đối với tập thể theo hướng giảm số lượng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ nhưng bổ sung thêm tiêu chuẩn Bằng khen cấp tỉnh (Điểm a Khoản 2), cụ thể: Trong thời gian đó có 02 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" (Nghị định 65 là 3 Cờ) và 01 lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" và 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh (bổ sung mới) hoặc có 02 lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" (Nghị định 65 là 3 Cờ) và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh và 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh (bổ sung mới).

+ Đối với Huân chương Lao động: Bổ sung tiêu chuẩn chung đối với cá nhân quy định tại Khoản 1 các Điều 22, 23 và 24 cụm từ “liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”:

+ Đối với công nhân, nông dân, người lao động, sửa đổi theo hướng giảm số lượng phát minh, sáng chế, sáng kiến (đối với công nhân) và thời gian mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định (đối với nông dân) để phù hợp với thực tiễn, cụ thể: Đối với công nhân: Giảm từ 7 phát minh, sáng chế, sáng xuống còn 4 và do Trung ương công nhận (đối với Huân chương Lao động hạng nhất); từ 5 phát minh, sáng chế, sáng kiến xuống còn 3 và do tỉnh công nhận (đối với Huân chương Lao động hạng nhì); từ 3 phát minh, sáng chế, sáng kiến xuống còn 2 và do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh công nhận (đối với Huân chương Lao động hạng ba);

+ Đối với nông dân: Giảm thời gian mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 07 năm xuống còn  05 năm và do cấp tỉnh công nhận (Huân chương Lao động hạng nhất), từ 05 năm xuống còn 04 năm và do cấp tỉnh công nhận (Huân chương Lao động hạng nhì);

+ Đối với tập thể: Khoản 4 Điều 22, 23 và 24 bổ sung quy định: “Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 03 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh (Huân chương Lao động hạng nhất), 02 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh (Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba). Giảm 01 Bằng khen cấp tỉnh (Nghị định 65 là 02 Bằng khen) đối với tập thể (Huân chương Lao động hạng ba) tại Khoản 4 Điều 24.

10. Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng đối với Bằng khen, Giấy khen có một số điểm mới:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Điều 38), Đối với công nhân: Không quy định số lượng sáng kiến để được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Nghị định 65 quy định 02 sáng kiến); Đối với tập thể (Điểm c Khoản 3), bổ sung quy định: Hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các tập thể được khen thưởng; Đối với Gia đình (Khoản 4), sửa đổi tiêu chuẩn: Không quy định cụ thể trị giá số tiền đóng góp (Nghị định 65 quy định đóng góp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên).

+ Đối với Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương (Điều 39), bổ sung điểm mới (điểm c, Khoản 1) đối với công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (không quy định thời gian lập được thành tích).

11. Bổ sung quy định khen thưởng quá trình cống hiến (Điều 41) và quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng cống hiến (Điều 42), đây là quy định được chuyển từ nội dung Thông tư 07/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một điều của Nghị định 42, 39 và 65 vào Nghị định 91, đối với địa phương bổ sung chức danh Phó Bí thư thường trực huyện, thị, thành ủy tương đương chức danh Chủ tịch UBND cấp huyện.

Ngoài ra, Nghị định bổ sung một số nội dung Quy định về tuyến trình khen thưởng; Quy định về hiệp y khen; Quy định thời điểm nhận hồ sơ, thời gian thẩm định, thời gian thông báo kết quả khen thưởng; quản lý nhà nước về công tác TĐKT; quy định bổ sung quỹ TĐKT của sở, ban, ngành cấp tỉnh được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của CBCCVC trong biên chê và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài; sửa đổi mức chi tiền thưởng, theo đó danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (Nghị định 42 là 24,5 lần mức lương tối thiểu); Danh hiệu Cờ thi đua cấp tỉnh được tặng cờ và được thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở (Nghị định42 là 15,5 lần mức lương tối thiểu); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng bằng và được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở đối với cá nhân và 07 lần mức lương cơ sở đối với tập thể (Nghị định 42: 1,5 lần đối với cá nhân và 03 lần đối với tập thể); Không quy định thưởng tiền đối với kỷ niệm chương của bộ, ngành, huy hiệu đối với tỉnh và gia đình văn hóa. Bổ sung Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể; tước và phục hồi danh hiệu, bỏ một số quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với các đối tượng và về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo vì thực hiện theo quy định của Luật Hành chính và Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Sửa đổi, bổ sung quy định về hủy Quyết định khen thưởng cá nhân và thủ tục tước hoặc phục hồi danh hiệu cá nhân.

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017 và thay thế các Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2017; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013.

Tin liên quan

Khối Nội chính tỉnh Lai Châu tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018(11/01/2019 4:01:00 CH)

THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (14/12/2018 4:26:47 CH)

VỀ VIỆC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2018(23/11/2018 3:32:50 CH)

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH TRA VIỆT NAM (22/11/2018 8:54:17 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng - Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc năm 2018(21/11/2018 8:51:18 SA)

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH THANH TRA NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019(17/01/2019 5:52:42 CH)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2019 ngày 17/01/2019(16/01/2019 4:03:57 CH)

Khối Nội chính tỉnh Lai Châu tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018(11/01/2019 4:01:00 CH)

THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (14/12/2018 4:26:47 CH)

Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN (21/12/2018 10:45:38 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này