Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 9 16/10/2014
2 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 8 08/09/2014
3 01/2014/TT-TTCP Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 4 23/04/2014
4 12/2014/QĐ-TTg Quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành 10 27/01/2014
5 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 14 31/10/2013
6 06/2013/TT-TTCP Quy định Quy trình giải quyết tố cáo 9 30/09/2013
7 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo 9 29/07/2013
8 Thông tư số 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại 18 29/07/2013
9 Thông tư số 01/2013/TT-TTCP Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra 16 12/03/2013
10 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo 7 03/10/2012
11 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 9 03/10/2012
12 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 10 11/11/2011
13 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 12 11/11/2011
14 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 6 22/09/2011
15 Luật số 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010 6 15/11/2010
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này